SUPER secure Raspberry Pi Router (wifi VPN travel router)

今天才知道router的发音不是[ˈru:tə(r)](这是英式发音),美式发音是[ˈraʊtə(r)]。

https://www.youtube.com/@NetworkChuck

https://www.youtube.com/lumaforge

https://www.lumaforge.com/blog